Sortowanie i konfekcjonowanie owoców i warzyw

Firma Prokhard Sp. z o. o. od wielu lat zajmuje się tematyką branży ogrodniczej i prowadziła wdrożenia w zakresie obsługi gospodarstw ogrodniczych oraz grup producentów owoców i warzyw zajmujących się produkcją jabłek, pomidorów oraz owoców miękkich. Doświadczenia te sprawiły, że nie obce są nam potrzeby tej branży.

Wykorzystując doświadczenia oraz nasz podstawowy produkt, jakim jest Platforma  Hetman, możemy z dumą zaproponować Państwu współpracę w zakresie komputeryzacji i automatyzacji obsługi procesów biznesowych realizowanych w Państwa przedsiębiorstwie, a w szczególności systemu planowania i sterowania produkcją w zakresie sortowania owoców. 

Firma ProkHard wykorzystuje w swych działaniach najnowocześniejsze technologie z zakresu informatyki, logistyki magazynowej i sterowania produkcją, korzystając przy tym z innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jako integrator systemów informatycznych, posiadamy bogate doświadczenia w zakresie komunikacji i konsolidacji systemów nadrzędnych z systemami sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych, co prowadzi do budowy spójnych rozwiązań informatycznych. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że produkt oferowany przez firmę ProkHard jest w całości produktem polskim którego właścicielem praw autorskich i moderatorem kodu źródłowego aplikacji jest nasza firma. Pozwala nam to błyskawicznie reagować na potrzeby naszych klientów oraz rozwijać system w kierunkach oczekiwanych przez rynek, wyprzedzając przy tym ich potrzeby.

Najważniejsze procesy występujące w firmach zajmujących się sortowaniem oraz pakowaniem owoców i warzyw, które można usprawnić wykorzystując system informatyczny Platforma Hetman opisują poniższe punkty.

 1  Obsługa producentów:

 1.1  Struktura upraw oraz zabiegi agrotechniczne

System pozwala na rejestrację prezentację struktury upraw u każdego z producentów zarówno w formie opisowej jak i graficznej [z możliwością wstawiania dowolnych zdjęć]. Zarejestrowane struktury upraw pozwalają na pełniejszy pogląd na całość areałów wszystkich producentów jak i każdego z osobna. Sady można podzielić na kwatery i do każdej z nich przypisać ilość drzew występujących w wybranej odmianie. 
Do każdej kwatery można przypisać zabiegi agrotechniczne zarówno planowane jak i odbyte, a w kolejnym kroku generować etykiety dla poszczególnych plantacji, co z kolei pozwala na kontrolę przebiegu procesu traceability już od samego sadu. System pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o wykonywanych opryskach jak i datach zbioru. Takie podejście pozwala z jednej strony na automatyczne pilnowanie okresu karencji partii owoców jak również na elektroniczną rejestrację danych wymaganych przez instytucje certyfikujące

 1.2  Drukowanie etykiet na skrzyniopalety z niesortem


W celu pełnego oraz automatycznego śledzenia partii system pozwala na wydruk etykiet na każdą skrzyniopaletę trafiającą do obiektu grupy. Wydruk etykiet możliwy jest na dwa sposoby:

 • W momencie przyjęcia owoców do firmy, przez uprawnioną osobę obsługującą magazyn.
 • Przed zbiorami na podstawie prognozy zbiorów dla każdej kwatery zarejestrowanej w systemie.

Etykiety posiadają unikalny kod kreskowy pozwalający z jednej strony na automatyczne przyjęcie towaru do firmy poprzez odczyt kodu skanerem kodów kreskowych (oraz wygenerowanie dokumentu przyjęcia), z drugiej natomiast na pełne śledzenie partii oraz przypisanie skrzyni nie tylko do producenta ale również do części sadu z której pochodziły, a w efekcie powiązaniu z zabiegami agrotechnicznymi i opryskami.


 2  Obroty towarem w obiekcie grupy


Celem procesu jest rejestracja bieżących ruchów magazynowych niesortem oraz produktami sortowania oraz pakowania przy zachowaniu śledzenia drogi przepływu partii towarowych.
    
Obroty magazynowe są rejestrowane z zastosowaniem modułów magazynowych Platformy Hetman. Dokumenty obrotu magazynowego wystawiane są przez pracowników magazynu za pomocą komputera stacjonarnego lub mogą być automatycznie generowane po odczycie kodów kreskowych znajdujących się na etykietach paletowych surowca lub produktów. Do obsługi wózków wykorzystywane są terminale przenośne lub komputery panelowe nawózkowe wyposażone w skanery kodów kreskowych.

System pozwala na zarządzanie magazynami surowców, produkcji w toku, wyrobów gotowych jak i stanami magazynowymi opakowań zarówno zwrotnych jak i jednorazowych.

 3  Planowanie oraz rejestracja sortowania / pakowania


 3.1  Planowanie sortowania


Planowanie sortowania może odbywać się z wykorzystaniem modułu MES Platformy Hetman pozwalającego na układanie planów z uwzględnieniem takich parametrów jak:

 • Wydajność maszyny sortowniczej;
 • Wymagana ilość odsortu w określonej klasie / rozmiarze;
 • Ilość owoców do przesortowania;
 • Dostępność owoców na chłodniach.

Planowanie sortowania może odbywać się na podstawie zamówień od odbiorców bądź zamówień wewnętrznych (tzw "na magazyn"). Podczas planowania możliwy jest wybór konkretnych partii owoców, które mają zostać użyte w procesie, a informacja taka – aby usprawnić pracę magazynu - może zostać wyświetlona na panelach operatorskich zamontowanych na wózkach widłowych.

W celu usprawnienia procesu sortowania opracowaliśmy funkcjonalność pozwalającą na wymianę danych z maszynami sortowniczymi.


 3.2  Komunikacja z maszyną sortowniczą


W celu automatyzacji wymiany danych oraz umożliwieniu pełnego i dokładnego śledzenia partii w procesie produkcyjnym Platforma Hetman umożliwia komunikację z maszynami sortowniczymi odpowiedzialnymi za rozsort owoców zgodnie z ustawionymi parametrami takimi jak kolor czy rozmiar. Firma Prokhard jest w stanie opracować protokoły komunikacyjne z dowolną maszyną sortowniczą, która posiada zdolności komunikacyjne z systemem zewnętrznym. Do tej pory realizowaliśmy wdrożenia związane z integracją z urządzeniami takich firm jak Aweta, MAF Roda, Greefa oraz Sorter.

 3.3  Planowanie pakowania

Planowanie pakowania odbywać się będzie przy pomocy zleceń produkcyjnych systemu Platforma Hetman. Plany generowane są na podstawie zamówień od klientów oraz zamówień własnych (tzw. Na magazyn).

Gotowy plan produkcji można przekazać na linie pakerskie na 2 sposoby:

1. Wydruk planu pakowania

System pozwana na  wydrukowanie listy zleceń z listą towarów które należy przygotować na wybranych stanowiskach roboczych [stołach pakerskich]. Aby przyśpieszyć proces rejestracji pakowania – na wydruku zostaną wydrukowane kody kreskowe określające konkretne Zlecenie / Towar, który przy kolejnym procesie [rejestracji] zostanie zeskanowany przez operatora rejestrującego produkcję.

2. Wyświetlenie listy planów na ekranie brygadzisty

Po zarejestrowaniu zleceń produkcyjnych oraz ustawieniu statusów "do produkcji" na panelach operatorskich [lub komputerach] umieszczonych bezpośrednio przy stanowiskach pakowania – zostanie wyświetlona lista zleceń produkcyjnych na dany dzień. Operator przed rozpoczęciem pakowania wybierze z listy zlecenie którego produkcję rozpoczyna, a w kolejnym kroku zarejestruje ilości wyprodukowane pod konkretne zlecenie.

 3.4  Panele brygadzisty – linie pakerskie


Na podstawie opracowanego planu produkcji, na terminalu brygadzisty wyświetlane są informacje dotyczące realizacji planu. Operator wybiera realizowany plan produkcji. 

Pakowanie odbywa się na podstawie planu produkcji utworzonego na bazie zleceń (zamówień) od kontrahentów (odbiorców).  Jednocześnie, dzięki powiązaniu z wydaniem do produkcji wstępnie przesortowanych owoców, zachowywana jest informacja o dostawcy wysortowanego asortymentu.

Dodatkowo panele rejestracji produkcji mogą służyć do restauracji personelu (brygad) produkcyjnych realizujących sortowanie. Na tej podstawie system raportuje ilości oraz wydajności poszczególnych brygad oraz całego procesu sortowania.


 4  Raport i analizy


Na podstawie zebranych danych będzie można zdefiniować m.in. takie raporty jak:

 • Raport Traceability;
 • Raport sprzedaży dla Agencji Rynku Rolnego;
 • Raport kontroli sprzedaży (w podziale na producentów z grupy i spoza grupy);
 • Raporty wydajności linii produkcyjnych;
 • Raporty zalegania towarów/niesortu na magazynie;
 • Raport zużycia opakowań;
 • Stany realizacji zamówień;
 • Rozliczeń z producentami.

Nasze referencje w branży: